InBody 270

Inody 270Pokyny pred meraním
Inody 270

Výsledky analýzy
Výsledky analýzy Výstup BodyVision